• Regulamin Newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA CITOMEDICAL.PL

§ 1 Definicje

§ 2 Postanowienia ogólne

§ 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 5 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

§ 7 Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio::
 1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi Newslettera;
 2. Usługodawca – Medwil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 36-073 Strażów 365B/1, NIP: 5252867451, REGON: 389261265. Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł. Spółka jest wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000905340, adres e-mail: sklep@citomedical.pl, telefon: +48 17 770 71 81;
 3. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi Newslettera,
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi Newslettera w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej,
 5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z usługi Newslettera w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 6. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://citomedical.pl, prowadzony przez Usługodawcę, w ramach którego Usługodawca świadczy usługę Newslettera,
 7. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na przesyłaniu Usługobiorcy w cyklicznych odstępach informacji handlowych.

§ 2 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego. 
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin nie ma zastosowania do innych usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę w ramach Serwisu.
 4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Dostęp do Regulaminu można uzyskać w każdym momencie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 5. Komunikacja z Usługodawcą dokonywana przez Usługobiorcę powoduje ponoszenie przez Usługobiorcę kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Usługobiorcę z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 6. Konsument w sytuacji sporu z Usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: 1) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, 2) mediację, 3) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, 4) zwrócenie się do Federacji Konsumentów, 5)skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

§ 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy usługę Newslettera w ramach Serwisu.
 2. Rozpoczęcie korzystania z usługi Newslettera następuje po dokonaniu przez Usługobiorcę następujących czynności w Serwisie:

  A) podanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) w formularzu zamieszczonym w Serwisie,
  B) naciśnięcie przycisku „Zapisz się”, co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Usługodawcy Newsletterów i akceptacją niniejszego Regulaminu.

 3. W ramach usługi Newslettera Usługobiorca otrzymywać będzie w cyklicznych odstępach informacje handlowe, zawierające w szczególności informacje o produktach i usługach oferowanych przez Usługodawcę, na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.
 4. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie. Rozpoczęcie korzystania z usługi Newslettera jest dobrowolne.

§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną


1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy usługę Newslettera:

A) komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
B) dostęp do sieci Internet,
C) dostęp do poczty elektronicznej,
D) odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.

2. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie lub w Newsletterze.

§ 5 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia subskrypcji, w sposób określony w §3 niniejszego Regulaminu.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na świadczeniu usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony do czasu anulowania subskrypcji przez Usługobiorcę.
 3. Usługobiorca może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 1 i 2 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy, a także poprzez naciśnięcie przycisku „anuluj subskrypcję” w otrzymanej wiadomości. Usługobiorca będący Konsumentem może również od umowy, o której mowa w ust. 1 i 2, odstąpić w terminie 14 bez podawania przyczyny na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorca, będący Konsumentem, może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy. Możliwość złożenia reklamacji przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pozostałych Przedsiębiorców możliwość złożenia reklamacji jest wyłączona i w stosunku do nich jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona, z wyjątkiem przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie.
 2. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Zdanie poprzednie nie dotyczy osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.