• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.citomedical.pl

 

§1. Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.citomedical.pl jest prowadzony przez Sprzedawcę  - Medwil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 36-073 Strażów 365B/1, NIP: 5252867451, REGON: 389261265. Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł. Spółka jest wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000905340. Dane adresowe magazynu dla urządzeń elektronicznych: Strażów 365b/1, 36-073 Strażów.

Adres pocztowy: Strażów 365b/1, 36-073 Strażów

Adres e-mail: sklep@citomedical.pl

Telefon: +48 17 770 71 81. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

A) Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;


B) Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie ze stosownymi przepisami;


C) Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, w którym gromadzone są dane oraz informacje o zamówieniach złożonych przez Klienta w Sklepie;


D) Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobą 18 lat konieczna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności która na zasadach określonych w przedmiotowym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;


E) Konsument - Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności składa zamówienie w Sklepie internetowym na zasadach określonych w Regulaminie;


F) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą Produkty w Sklepie internetowym celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej;


G) Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej;


H) Producent – producent towaru oferowanego za pośrednictwem sklepu citomedical.pl;


I) Przedmiot transakcji - produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu internetowego, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży;


J) Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;


K) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów objętych Zamówieniem, której warunki określa Regulamin;


L) Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.citomedical.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie;


M) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktów, miejsce wydania Produktów oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Produktów, będących przedmiotem Zamówienia;


N) Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;


O) Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;


P) Koszyk - usługa udostępniana przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym, w ramach, której widoczne są Produkty dodane przez Klienta do Zamówienia, umożliwiająca złożenie i zmianę Zamówienia, a także wyświetlenie aktualnej wartości Zamówienia;


1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.citomedical.pl, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.


2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.


3. Sklep internetowy www.citomedical.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.


4. Wszelkie elementy graficzne Sklepu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  


5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu internetowego, Licencji na korzystanie ze Sklepu internetowego. W ramach udzielonej Licencji Klient uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem. 


6. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, handlowych lub identyfikacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.


7. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, MEDWIL Sp. z o.o. podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.


9. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Klienta powoduje ponoszenie przez Klienta kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Klienta z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim


§2. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego


1. MEDWIL Sp. z o.o. świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.citomedical.pl

2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient może również dokonywać zakupu w Sklepie internetowym bez konieczności rejestracji.


3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu internetowego.


4. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem: www.citomedical.pl zakładki „Zarejestruj się” lub można zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.


5. Konto Klienta to miejsce dostępne dla zarejestrowanych Klientów, po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie Produktów, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych itp.


6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji poprzez podanie adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych przy pomocy Sklepu internetowego, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne, by móc założyć Konto Klienta. Podanie danych osobowych bez oznaczenia jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie stanowi warunku koniecznego do założenia Konta Klienta.


7. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.


8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta możliwe jest zalogowanie się do systemu Sklepu internetowego poprzez wskazanie podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła.


9. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego również następujące usługi:


A) Umożliwienie złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży;

B) Umożliwienie korzystania z Koszyka;
C) Udostępnianie danych i materiałów, znajdujących się w Sklepie internetowym, w tym przede wszystkim informacji o Produktach;
D) Umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego.

10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy usługi elektroniczne:A) komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu;
B) dostęp do sieci Internet;
C) dostęp do poczty elektronicznej;
D) odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.

11. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 


12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą założenia przez Klienta Konta klienta, a także w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.


13. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, zostaje zawarta na czas nieoznaczony. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Klienta z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.


14. Klient może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 12 i 13 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy, a w przypadku Konta Klienta poprzez jego usunięcie. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może również od umowy, o której mowa w ust. 12 i 13, odstąpić w terminie 14 bez podawania przyczyny, na zasadach określonych w § 7.


15. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy. 


16. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Klient niezwłocznie o jej wynikach.


17. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli:


A) Klient korzystał ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu;

B) Klient korzystał ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;
C) Klient korzystał ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego poprawne funkcjonowanie;
D) Klient przesyłał lub umieszczał w ramach Sklepu internetowego nieuzgodnioną informację handlową, czyli spam;
E) Działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także narusza prawa osób trzecich;
F) Sprzedawca otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności;
G) Sprzedawca uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta;
H) Podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, a także podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

18. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług droga elektroniczną przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.


19. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.


20. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze Stron, jak też rozwiązanie przedmiotowej umowy za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy, w tym już zawarte umowy sprzedaży, chyba że Strony postanowią inaczej.


§3. Składanie zamówień


1. Klient może dokonać zakupu Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego, jak również na produkty indywidualne poprzez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez cały rok przy pomocy strony internetowej Sklepu internetowego: www.citomedical.pl. Klient może złożyć zamówienie przy pomocy strony internetowej, telefonicznie oraz poprzez wiadomość e-mail.


2. Obligatoryjnym elementem procesu składania zamówienia jest zapoznanie się oraz akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co zostaje potwierdzone przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed zakończeniem procesu zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w procesie składania zamówienia uniemożliwia nabycie Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego.


3. Klient dokonuje zakupu w Sklepie internetowym poprzez dokonanie wyboru Produktów oraz podejmowanie kolejnych czynności technicznych, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej.


4. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.


5. W celu dokonania zamówienia i wysyłki zamówienia do Klienta przez Sprzedającego, konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.  Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.


6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli, będące ofertą zawarcia Umowy sprzedaży, złożoną Sprzedawcy przez Klienta, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.


7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na skrzynkę e-mail, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, a także potwierdzenie otrzymania Zamówienia.


8. Umowę traktuje się jako zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ustępie poprzednim.


9. W przypadku, gdy wskazane dane są niekompletne, a w szczególności gdy budzą podejrzenia co do ich prawidłowości, Sprzedający kontaktuje się z Klientem, a jeżeli kontakt jest niemożliwy, to Sprzedawca w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży jest uprawniony do odstąpienia od niej. 


10. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: 

  • faktury VAT z załącznikami,
  • faktury VAT korygujące z załącznikami,
  • formularzy.

11. Zgodnie z powyższym Sprzedający jest uprawniony również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

12. W przypadku Zamówień złożonych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Produkt nie jest dostępny, w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży jest uprawniony do odstąpienia od niej.


13. Sklep wprowadza możliwość wyceny więcej niż jednej sztuki już na etapie składania zamówienia, na stronie sklepu, za pomocą dodania odpowiednich wariantów wyboru. Aby skorzystać z rabatu klient musi pamiętać o:


A) zaznaczeniu odpowiedniego wariantu

B) wpisaniu odpowiedniej ilości zamawianych sztuk przed dodaniem produktów do koszyka zakupowego


§4. Płatności


1. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i stanowią ceny brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).


2. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia Zamówienia. Koszty dostarczenia zamówionych Produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed, jak i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.


3. Informacje o cenie Produktów, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie.


4. Ceną ostateczną i wiążącą dla Klienta jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.


5. Za złożone zamówienie można zapłacić:


A) Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

B) Za pomocą karty płatniczej:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
C) Za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy24, Blue Media
D) Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Klienta.
E) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. lub PayPro S.A.. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu.

6. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.


7. W przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.


8. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.


§
5. Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia przez Klienta, Sprzedający informuje o tym fakcie niezwłocznie Klienta, jeżeli formularz uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może w znacznym stopniu ją opóźnić.


2. Zamówiony przez Klienta towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi w czasie składania Zamówienia. Koszty dostawy Zamówienia ponosi Klient. Dostawy Towarów zamówionych w Sklepie dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika.


3. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. W przypadku zamówień złożonych w soboty, niedziele i święta ich realizacja rozpoczyna się następnego dnia roboczego.


4. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.

5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Z chwilą wydania Produktu na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku dostawy realizowanej przez innego niż Sprzedawca przewoźnika lub spedytora, za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi, jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca albo odebranie Produktu od przewoźnika lub spedytora, jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.


7. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.


8. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia Produktu po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta, spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.


§6. Prawo odstąpienia od umowy


1. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

A) W którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klient weszła w posiadanie tego towaru.
B) W którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
C) W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.

3. Aby Klient mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 1 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).


4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Klient wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Strażów 365b/1, 36-073 Strażów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.


10. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.


11. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.


13. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.


14. Prosimy o dołączenie do zwracanego towaru oryginalnego opakowania. Prosimy również o opakowane zwracanego towaru w sposób zapewniający zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami w trakcie transportu.


15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta


§7. Reklamacja zakupionych Produktów


1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.


2. Wobec klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej.


3. Wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. 


4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta drogą mailową lub pisemnie na adres Sprzedawcy.


5. W przypadku składania reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej: 


A) imię, nazwisko, firma, NIP, adres do korespondencji i dane kontaktowe;

B) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia;
C) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności Produktu z umową; 

6. żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.


7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną .


8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.


§
8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;

2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;

3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;


4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 
§
9. Dane osobowe i polityka prywatności.


Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: www.citomedical.pl/news/n/162/Polityka-prywatnosci, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu 

§
10. Postanowienia końcowe.


1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa..


2. MEDWIL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego
www.citomedical.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego przez co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Klienci, którzy dokonali w Sklepie internetowym rejestracji konta Klienta zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie Regulaminu przez przesłanie na adres poczty elektronicznej (adres email) podany na formularzu rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

3. W przypadku dokonania zmian niniejszego Regulaminu, każdy dotychczasowy Klient jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania zawartej Umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.


4. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.


5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów, jak również Przedsiębiorców na prawach konsumenta, przyznanych im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku ewentualnej, niezamierzonej niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i są one stosowane przez Sprzedawcę.


6. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy


7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego


8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.


9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

  1. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:
  1. zał. nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy;

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Klient może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: MEDWIL Sp. z o.o., ul. Strażów 365b/1, 36-073 Strażów

adres e-mail: sklep@citomedicall.pl

Ja/My(*) ………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*) 

………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): …………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): …………………………….

Adres konsumenta(-ów): …………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

…………………………………………….

Data: ……………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.