• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.citomedical.pl

 

1. Postanowienia ogólne

 
 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.citomedical.pl jest prowadzony przez SPRZEDAWCĘ  - MEDWIL Sp. z o.o., prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MEDWIL Sp. z o.o., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5252867451, REGON 389261265, ul. STAWKI,
  nr 3A, lok. 27, 00-179 Warszawa. Dane adresowe magazynu dla urządzeń elektronicznych: ul. Strażów 365b/1, 36-073 Strażów.
Adres pocztowy: ul. Strażów 365b/1, 36-073 Strażów
Adres e-mail: sklep@citomedical.pl
Telefon: +48 733 382 370.
 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
 2. Regulamin - niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.)
 3. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie ze stosownymi przepisami;
 4. Konto – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, w którym gromadzone są dane oraz informacje o zamówieniach złożonych przez Kupującego w Sklepie;
 5. Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobą 18 lat konieczna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności która na zasadach określonych w przedmiotowym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 6. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności składa zamówienie w Sklepie internetowym na zasadach określonych w Regulaminie;
 7. Producent – producent towaru oferowanego za pośrednictwem sklepu citomedical.pl
 8. Przedmiot transakcji - produkty wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu internetowego, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 9. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 10. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży towaru lub towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz Ustawy o prawach konsumenta, zawarta pomiędzy MEDWIL Sp. z o.o., zwanej firma handlową, a Klientem na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 11. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.citomedical.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie;
 12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktów, miejsce wydania Produktów oraz dane Klienta, stanowiące złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego Produktów, będących przedmiotem Zamówienia;
 13. Czas realizacji zamówienia - ilość dni roboczych, w których Citomedical skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony Produkt przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony Produkt za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu;
 14. Zakupy na odległość – umowa sprzedaży towarów zawarta na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, tj. umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 15. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 16. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 17. Wada fizyczna – niezgodność z umową w rozumieniu ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 18. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.citomedical.pl, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego umów sprzedaży produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Poszczególne zapisy Regulaminu odnoszą się zarówno do osób fizycznych, będących  Konsumentami, jak też przedsiębiorców, z wyłączeniem odpowiednich przepisów szczególnych ich dotyczących.
 19. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 20. Sklep internetowy www.citomedical.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 21. Zawarte w sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 22. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, handlowych lub identyfikacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.
 23. Informacje o Produktach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 24. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, MEDWIL Sp. z o. o. podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.

2. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego


 1.     MEDWIL Sp. z o.o. świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.citomedical.pl
 2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna. Klient może również dokonywać zakupu w Sklepie internetowym bez konieczności rejestracji.
 3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie Sklepu internetowego.
 4. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem: www.citomedical.pl zakładki „Zarejestruj się” lub można zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Konto Klienta to miejsce dostępne dla zarejestrowanych Kupujących, po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie Produktów, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych itp.
 6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji poprzez podanie adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta konieczne jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, podanych podczas rejestracji, a oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych przy pomocy Sklepu internetowego, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne, by móc założyć Konto Klienta. Podanie danych osobowych bez oznaczenia jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie stanowi warunku koniecznego do założenia Konta Klienta.
 7.      Po zarejestrowaniu Konta Klienta możliwe jest zalogowanie się do systemu Sklepu internetowego poprzez wskazanie podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła.
 8. Klient będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podania przyczyny, w szczególności poprzez przesłanie www.citomedical.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: sklep@citomedical.plOświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać żądanie usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu e-mail, przy pomocy którego dokonywano rejestracji w Sklepie internetowym. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą prawo wypowiedzenia niniejszej umowy nie przysługuje.
 9.     MEDWIL Sp. z o.o. może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli:
 10. Kupujący nie wykazywał aktywności w Sklepie internetowym, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie dokonywał procesu logowania na Koncie Klienta przez okres 2 lat od ostatniej aktywności, liczone w sposób nieprzerwany i ciągły;
 11. Klient korzystał ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu;
 12. Klient korzystał ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje;
 13. Klient korzystał ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego poprawne funkcjonowanie;
 14. Klient przesyłał lub umieszczał w ramach Sklepu internetowego nieuzgodnioną informację handlową, czyli spam;
 15. Działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także narusza prawa osób trzecich;
 16. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności;
 17. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Klienta;
 18. Podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, a także podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 19. Sprzedawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług droga elektroniczną przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
 20.  Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.
 21.  Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze Stron, jak też rozwiązanie przedmiotowej umowy za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy, w tym już zawarte umowy sprzedaży, chyba że Strony postanowią inaczej.
 22. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta Sklepu może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 
 • 3. Składanie zamówień
 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego, jak również na produkty indywidualne poprzez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez cały rok przy pomocy strony internetowej Sklepu internetowego: www.citomedical.pl. Klient może złożyć zamówienie przy pomocy strony internetowej, telefonicznie oraz poprzez wiadomość e-mail.
 
 1. Obligatoryjnym elementem procesu składania zamówienia jest zapoznanie się oraz akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu, co zostaje potwierdzone przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed zakończeniem procesu zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w procesie składania zamówienia uniemożliwia nabycie Produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 
 1. Klient dokonuje zakupu w Sklepie internetowym poprzez dokonanie wyboru produktów oraz podejmowanie kolejnych czynności technicznych, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie internetowej.
 
 1. Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 
 1. W celu dokonania zamówienia i wysyłki zamówienia do Klienta przez Sprzedającego, konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.  Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 
 1. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 
 1. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje na skrzynkę e-mail, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, a także potwierdzenie otrzymania Zamówienia.
 
 1. Umowę traktuje się jako zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, a jej treść jest zgodna z niniejszym Regulaminem.
 
 1. Zamówienie jest skuteczne, gdy Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Produkt ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 
 1. W przypadku, gdy wskazane dane są niekompletne, a w szczególności gdy budzą podejrzenia co do ich prawidłowości, Sprzedający kontaktuje się z Klientem, a jeżeli kontakt jest niemożliwy, to Sprzedający ma prawo anulować Zamówienie.
 
 1. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak:
  - faktury VAT z załącznikami,
- faktury VAT korygujące z załącznikami,
- formularzy.
 
 1.  Zgodnie z powyższym Sprzedający jest uprawniony również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 
 1. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 
 1.  Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia dla produktów standardowych pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 
 1.  Sklep wprowadza możliwość wyceny więcej niż jednej sztuki już na etapie składania zamówienia, na stronie sklepu, za pomocą dodania odpowiednich wariantów wyboru. Aby skorzystać z rabatu klient musi pamiętać o:
 
 1. zaznaczeniu odpowiedniego wariantu
 2. wpisaniu odpowiedniej ilości zamawianych sztuk przed dodaniem produktów do koszyka zakupowego
 
 1. MEDWIL Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezrozumienie lub też nieprawidłowe zrozumienie informacji przekazywanych od pracownika Producenta lub Sprzedawcy w stosunku do Klienta. Przed dokonaniem zakupów i złożeniu zamówienia Klient jest odpowiedzialny sprawdzić wszystkie parametry produktu, a nie opierać się tylko i wyłącznie na doradztwie działu sprzedażowego. Takie doradztwo powinno być traktowane przez Klienta jedynie w sposób subsydiarny.
 
 1. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem (braku zamówionego towaru w magazynie sklepu lub u dostawców sklepu), Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i może podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 
 1. MEDWIL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu, jeśli odesłany przez Klienta sklepu towar był używany, rozmontowany, został uszkodzony bądź jest niekompletny.
 
 1. Podane w sklepie terminy dostępności produktów nie są wiążące i mogą ulec zmianie w każdej chwili bez uprzedzenia. O dostępności produktu decyduje kolejność składania zamówień.
 
 1. Mogą istnieć niewielkie różnice w wyglądzie przedmiotów pokazywanych na zdjęciach w stosunku do rzeczywistości ze względu na różnorodność sprzętu wykorzystywanego do zakupu danych produktów.
 
 • 4. Płatności
 1. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i stanowią ceny brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny Produktów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia Zamówienia. Koszty dostarczenia zamówionych Produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed, jak i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie Produktów, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu i zamieszczone przy prezentowanym Produkcie.
 4. Ceną ostateczną i wiążącą dla Klienta jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu Zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 5. Ceny Produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego mogą ulec zmianie, przy czym zmiana ceny Produktu nie ma wpływu na zamówienie złożone przed wejściem w życie zmiany ceny. Produkty Sklepu internetowego nabywane są przez Klientów po cenie z dnia złożenia zamówienia, a przy dokonaniu przelewu za zamówienie on-line – po cenie z momentu dokonania za Produkt płatności. Wszelkie późniejsze zmiany cen, spowodowane m.in. zmianą kursu walut obowiązują nowych Klientów, nabywających Produkty ze Sklepu internetowego.
 6. Za złożone zamówienie można zapłacić:
 7. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 8. Za pomocą karty płatniczej:
 9.      Visa
 10. Visa Electron
                                                              iii.     MasterCard
 1. MasterCard Electronic
 2. Maestro
 3. Za pośrednictwem platformy płatniczej: Przelewy24, Blue Media
 4. Za pobraniem, tj. kartą lub gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. lub Przelewy24.
 6. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 7. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 
 • 5. Koszty i termin wysyłki
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub drogą mailową. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia przez Klienta, Sprzedający informuje o tym fakcie niezwłocznie Klienta, jeżeli formularz uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może w znacznym stopniu ją opóźnić.
 2. Zamówiony przez Klienta towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi w czasie składania Zamówienia. Koszty dostawy Zamówienia ponosi Klient. Dostawy Towarów zamówionych w Sklepie dokonywane są przez przewoźnika prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie doręczania przesyłek, zgodnie z Regulaminem przewoźnika.
 3. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta są realizowane następnego dnia roboczego.
 4. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. na skutek klęski żywiołowej. Klient może otrzymać zamówiony produkt ze znacznym opóźnieniem, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Klient nie nabywa tym samym prawa do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy (chyba że takie prawo przysługuje mu na mocy przepisów prawnych).
 
 • 6. Warunki gwarancji
 1. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 
 1. Gwarancja i sposób jej realizacji jest zależny od warunków ustalonych przez danego producenta. Precyzyjne warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej.
 
 1. W przypadku, gdy Konsument skorzysta z gwarancji za pośrednictwem Sklepu, składa reklamację drogą e-mail na adres: sklep@citomedical.pl
 
 1. Jeśli Konsument wybierze ten sposób reklamacji, to gwarant, a nie Sklep rozpatruje reklamację.
 
 1. Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy przedmiot na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania towaru.
 
 1. Jeśli Konsument korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji, zawieszeniu podlega bieg terminu na wykonanie uprawnień z tytułu rękojmi.
 
 1. Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest:
 
 1. Uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, w skutek upadku, uderzenia itp.;
 2. Ingerencją wilgoci lub cieczy;
 3. Usterkami, powstałymi na skutek nieprawidłowego użytkowania urządzenia lub wypadku;
 4. Nieautoryzowaną ingerencją – m.in. wykonanie w okresie gwarancji naprawy przez osobę lub podmiot do tego nieuprawniony;
 5. Niezgodnym z instrukcją lub nieostrożnym użytkowaniem produktu, wykonaniem bez zgody Producenta modyfikacja produktu, czy normalne zużycie części.
 6. Uszkodzeniami powstałymi w transporcie, dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z Poczty Polskiej lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. Należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. Jeśli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 
 1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji może zostać również wyłączona w przypadku nie dostarczenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających uprawnienia gwarancyjne klienta czyli karta gwarancyjna lub dowód zakupu, paragon, faktura VAT.
 
 • 7. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
 3. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 4. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 5. w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.
 6. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 1 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 7. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Strażów 365b/1, 36-073 Rzeszów niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 14. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 15. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 16. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 17.  Zwracany przez Klienta Towar oraz jego oryginalne opakowanie powinno zostać opakowane w sposób zapewniający zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami w trakcie transportu;
 18. Oryginalne opakowanie Towaru stanowi jego nieodzowną część i jest jego integralną częścią. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 19.  Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów:
 20. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 21. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 22. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 23. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze  względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 24. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 25. jeśli odesłany przez Klienta sklepu towar był używany, rozmontowany, został uszkodzony bądź jest niekompletny;
 
 • 8. Reklamacja zakupionych Produktów
 1. MEDWIL Sp. z o.o. jest obowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Produktów, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny w szczególności z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu w takim zakresie, jaki wynika z aktualnego stanu wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 3. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 4. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo na adres e-mail podany w § 1 Regulaminu.
 5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 1 Regulaminu.
 8. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Strażów 365b/1, 36-073 Strażów.
 9. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 10. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 
 • 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem:
  https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
 • 10. Dane osobowe i polityka prywatności.
 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest JUSTYNA BARBARA WILCZAK, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MEDWIL Sp. z o.o., wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5252867451, REGON 389261265, ul. STAWKI, nr 3A, lok. 27, 00-179 Warszwa. Dane adresowe magazynu dla urządzeń elektronicznych: ul. Strażów 365b/1, 36-073 Strażów – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
 2. Administrator podaje wszystkie informacje określone w art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) w POLITYKA PRYWATNOŚCI  SKLEPU INTERNETOWEGO CITOMEDICAL.PL, która dostępna jest na stronie internetowej citomedical.pl